1. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Inventi aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door Inventi aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

2. Annulerings- en terugbetalingsvoorwaarden

 1. Na ondertekening van de opdracht geldt een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de opdracht kosteloos geannuleerd kan worden. Dit geldt zowel voor particuliere als zelfstandige klanten.
 2. Inventi behoudt zich het recht voor een opleiding te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of door onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de uitvoering van de opleiding. De beslissing over annulering bij onvoldoende aanmeldingen wordt in principe 2 weken voor aanvang van de opleiding genomen.
 3. Terugbetaling zal steeds geschieden binnen 30 dagen na de overeengekomen annulering.

3. Geheimhouding en privacy

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 2. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Inventi verstrekt, zal Inventi zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

4. Eigendomsrecht

 1. Inventi behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

5. Klachtenprocedure

 1. Om een klacht in behandeling te kunnen nemen moet deze aan de volgende voorwaarden voldoen: altijd schriftelijk voorzien van klantgegevens, omschrijving van de klacht, handtekening van de klant en voorzien zijn van datum.
 2. Elke klacht wordt geregistreerd in het klachtenregister. Per klacht worden de volgende gegevens opgenomen in het klachtenregister: registratienummer klacht, naam klant, telefoonnummer en klantnummer, omschrijving van de klacht, datum van ontvangst, bevestigingsbrief en standpunt.
  • De behandeling van de klacht bestaat uit een aantal stappen die hieronder verder beschreven staan. De klacht mag niet worden beoordeeld door de medewerker waarop de klacht betrekking heeft, respectievelijk zijn of haar werkzaamheden.
 3. De behandeling ziet er als volgt uit:
  • Bestuderen van het dossier.
  • Bespreken van de klacht met de betrokkenen.
  • Het verzamelen van nadere informatie en toelichting over de klacht.
  • Het opstellen van een klachtendossier.
  • Concrete acties en communicatie met de klant binnen 3 werkdagen
 4. Elke klacht wordt binnen een vastgestelde termijn van 1 maand afgehandeld. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de klant hiervan vooraf in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht en waarbij er indicatie wordt gegeven wanneer Inventi verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
 5. In het geval dat Inventi en klant er samen niet uitkomen, wordt de klacht opgevolgd door GD&A Advocaten.
 6. Uitspraak van de beroepsinstanties is bindend en eventuele consequenties worden door Inventi snel afgehandeld.
 7. De klacht wordt na afhandeling minimaal 1 jaar bewaard.
 8. Elke klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

6. Privacy

 1. De gegevens en informatie die de klant aan Inventi verstrekt, zullen door Inventi zorgvuldig en vertrouwelijk bewaard worden.